Etterlyser statlig forankret politikk for etablerte scenekunstkompanier

– Vi er først og fremst svært glade for en generell økning kulturbudsjettet og i avsetningen til fri scenekunst. Men vi savner en lenge etterspurt løsning for de etablerte scenekunstkompaniene og er bekymret for ytterligere kutt i UDs kulturmidler. Dette sier daglig leder i Danse- og teatersentrum (DTS), Tove Bratten, om forslaget til statsbudsjett 2019.

Gledelig styrking av infrastruktur

– På den positive siden ønsker vi å trekke frem styrkingen av infrastrukturen som ligger i kulturbudsjettets tildeling til de programmerende scenene og deres byggDisse er svært viktige både for å få vist fri scenekunst og ikke minst for kontakten med den internasjonale kunstscenen, fastslår Bratten.

         Tildelingene til Teater Avantgarden i Trondheim, BIT Teatergarasjen i Bergen og Black Box Teater i Oslo økes med hhv. 2.2, 1.7 og 0.65 millioner kroner. Dansens hus mottar en økning på hele 7.5 mill., og 6 mill. av totalbevilgningen er øremerket helårsdrift av turnénettverket Dansenett Norge. I tillegg er det avsatt ytterligere midler til bygg for blant annet Teater Avantgarden og til BIT som har stått uten fast scene i ti år.

Bekymret over kutt i UDs kulturmidler

Slik DTS leser det, kuttes det med 6 % i Utenriksdepartementets kulturmidler sammenlignet med i fjorSærlig sett i lys av at departementets uttalte ambisjoner for norsk kultur og at budsjettet øker totalt sett, er Bratten overrasket og skuffet over dette:

          – Kutt i UDs kulturmidler har siden 2013 hatt store konsekvenser for de norske ambassadenes kulturelle arbeid. Vi er også bekymret for reisestøtten til kunstnere, som er en forutsetning for å etterkomme den betydelige etterspørselen etter norsk scenekunst internasjonalt.

Kritisk for Jo Strømgren Kompani

En av scenekunstens fremste eksportvarer er Jo Strømgren Kompani. Kompaniet var det første til å motta basisfinanisering via Kulturrådet, og det har vært knyttet stor spenning til hva som vil skje med denne ordningen nå som makstildelingstiden på 12 år er nådd. Kompaniet er ikke flyttet til annen post på budsjettet og selv med støtte risikerer nå å måtte legge ned fra 1. januar.

Norsk kulturfonds samlede avsetning til scenekunst er imidlertid økt betydelig. DTS berømmer økningen, men påpeker at dette grepet ikke løser de etablerte scenekunstkompanienes utfordringer knyttet til manglende langsiktighet: 

     – De etablerte scenekunstkompaniene står for betydelig innovasjon og verdiskapning i scenekunstfeltet. Med dagens tildelingspolitikk står de uten mulighet til selv å kunne nyte godt av resultatene de frembringer. Vi setter vår lit til at Stortinget finner en løsning for Jo Strømgren Kompani, sier Bratten.

     DTS mottar selv driftsstøtte via post 78 og hadde søkt om og håpet på en økning til arbeidet med Sceneweb – et nasjonalt, digitalt arkiv for norsk scenekunst drevet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. – Vi håper at Stortingspolitikerne ser verdien av å ivareta og formidle denne delen av vår felles immaterielle kulturarv og at de vil revurdere en økt tildeling til dette arbeidet, sier Bratten.