Fra forestillingen HANNAH av Verdensteatret 2017. Foto: Andreas Turau

Kulturrådet gir basisfinansiering til seks scenekunstgrupper

Kulturrådet har i rådsmøte 30. oktober tildelt Cirka teater, Jo Strømgren Kompani, Mia Habib Productions, Verdensteatret, Verk produksjoner og Vinge/Müller flerårig støtte over tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

Ordningen for basisfinansiering har som formål å styrke den kunstneriske virksomheten og gi økonomisk forutsigbarhet over tid til scenekunstnere på særlig høyt kunstnerisk nivå. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år, og skal dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. I 2018 rommer ordningen 15 kunstnerskap. 

Her finner du oversikt over alle vedtakene som ble gjort i møtet. 

Syv friske millioner over kulturbudsjettet

Da faglig utvalg for dans og faglig utvalg for teater behandlet søknadene i september var det rett over syv millioner kroner til fordeling per år. I forslaget til statsbudsjett for 2019 bevilget regjeringen syv friske millioner til ordningen for «å ivareta etablerte kompanier med en kombinasjon av høy kunstnerisk kvalitet, lang erfaring, internasjonalt nedslagsfelt og høy etterspørsel». De friske midlene bevilget over statsbudsjettet valgte rådet å bruke på å gi videre støtte til Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret, selv om de har vært på ordningen i tolv år, som er hovedregelen for hvor lenge man kan motta basisfinansieringsstøtte. I tillegg har Mia Habib Productions kommet inn på ordningen.

- Rådet har valgt denne løsningen i påvente av nye retningslinjer for basisordningen, sier rådsleder Tone Hansen. Vi ser det som en spennende utfordring å både sikre etablerte kompanier og samtidig gi rom for nye talenter innenfor rammene av basisordningen.

Mange gode søknader

Det ble behandlet 38 søknader i årets runde.

- Det er mange sterke nye kompanier på scenekunstfeltet og søknadene preges av svært høy kunstnerisk kvalitet, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen. 

Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater er omforent i sine tilrådninger til rådet. Vedtakene i rådet er fattet med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Cirka Teater

Det er gitt kr 3 500 000 som tilsagn for hvert av årene 2020, 2021, 2022 og 2023.. Cirka Teater viser en tydelig kunstnerisk vilje til å orientere seg videre. Dessuten ligger det et godt potensial i Cirka Teaters samarbeid med Instituttet for kunst og medievitenskap ved NTNU, hvor de både underviser og bidrar i forskningsprosjekter. Cirka Teater har et dedikert forhold til scenekunst for barn og unge. 

Jo Strømgren Kompani

Det er gitt kr 3 000 000 som tilsagn for hvert av årene 2019 og 2020.. Jo Strømgren Kompani ble etablert i 1998 og har vært inne på basisordningen i 12 år. Kompaniet har turnert i over 50 land med flere forskjellige produksjoner. Jo Strømgren har utviklet et særegent scenekunstutrykk i grenselandet mellom dans og teater og kjennetegnes av fysisk humor. 

Mia Habib Productions

Det er gitt 2 800 000 kr som tilsagn til Mia Habib Productions for årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Mia Habib søker seg mot et kunstuttrykk som for mange ikke umiddelbart er gjenkjennbart som scenekunst. Hun forstår koreografi som en politisk og sosial praksis hvor hun ønsker å bidra til en konstruktiv sosial endring. Hun søker seg mot andre arenaer og et annet publikum enn det etablerte scenekunst-/dansepublikummet. Overordnet kan kunstnerskapet beskrives som en utforskning av forholdet mellom en stor gruppe mennesker og enkeltindividet, mellom profesjonelle dansere og amatører, og mellom det å arbeide som koreograf og danser.

Verdensteatret

Verdensteatret gis kr 4 000 000 som tilsagn for hvert av årene 2019 og 2020. Dette er en konstellasjon som fremdeles lyser av store kunstneriske ambisjoner, slik den omfattende kommende turneen i Nord-Amerika viser. Selv etter et langt liv i scenekunsten har Verdensteatret en egenart som skiller seg kraftig ut i dagens scenekunstfelt. Dette er et kunstnerskap som inspirerer flere generasjoner av scenekunstnere og som fortsatt er i kunstnerisk utvikling.

Verk Produksjoner

Det gis 3 400 000 som tilsagn for årene 2020 og 2021. Verk produksjoner er på vei inn i en ny kreativ fase i kunstnerskapet.  Vedtaket gjelder en kortere periode enn omsøkt, dette skyldes at Verk Produksjoner legger opp til en omfattende filmproduksjon i de to siste årene. Fagutvalgene mener at filmproduksjon faller utenfor ordningens formål.

Vinge/Müller

Kr 3 400 000 gis som tilsagn for hvert av årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Vinge/Müller har storslagne planer i Norge i løpet av de neste fire årene i tillegg til samarbeid med svært prestisjefylte scener i Europa. Dette er et skarpt og ekspressivt kunstnerskap med et særegent uttrykk og stor gjennomslagskraft.