Kilden teaters nye storsatsning, Amadeus av Peter Schaffer, er avlyst på grunn av streik. Skjermdump.

Streik om pensjon

Det er vanskelig å forstå hvorfor LO mener at innskuddsordningen, som deres medlemmer har i størstedelen av norsk arbeidsliv, er dårlig for de ansatte i kultursektoren, skriver Harald Furre, administrerende direktør ved Kilden teater og konserthus.

Etter halvannet år med med nedstenging og pandemirestriksjoner er det streik i Kilden. 
Vi beklager at LO velger å gjennomføre en streik nå. I Fedrelandsvennen 16.09.21 kommer tillitsvalgte i LO-forbundene med påstander som er feil. 
Vi tar avstand fra påstandene om løftebrudd. Forbundene vet at eneste årsak til at arbeidsgiverne i 2016 gikk med på en midlertidig ordning, var at det da pågikk lovgivningsprosesser knyttet til privat tjenestepensjon. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i dette regelverket, og situasjonen er uendret. Den eneste endringen som har skjedd på tjenestepensjonsområdet er at det i innskuddsordningen fra i år er etablert såkalt «egen pensjonskonto» som gjør dagens innskuddsordning enda bedre. Vi mener det er flere grunner til at en innskuddsordning er den beste og mest rettferdige ordningen for ansatte og frilansere i Kilden og i norske kunst- og kulturviksomheter. 

For det første ønsker vi fortsatt å tilby en best mulig pensjonsordning. Det er vanskelig å forstå hvorfor LO mener at innskuddsordningen, som deres medlemmer har i størstedelen av norsk arbeidsliv, er dårlig for de ansatte i kultursektoren. Vi tilbyr de beste satsene som loven tillater og som få andre med innskuddspensjon får. 

For det andre er innskuddsordningen kjønnsnøytral. I innskuddsordningen vil enhver ansatt, både kvinne og mann – forutsatt identisk opptjeningsgrunnlag – gå ut av arbeidslivet som pensjonist med nøyaktig samme pensjonskapital. Det vil være opp til den enkelte pensjonist hvordan han/hun vil disponere denne kapitalen. Utbetalingen kan minimum fordeles over 10 år, eller over så mange år som helst. En kvinne kan leve lenger enn en mann – eller omvendt. En som er født i 1994 og tjener 450 000 kroner i året – kvinne eller mann – vil med dagens innskuddsordning få utbetalt 114 000 kroner årlig dersom han/hun fordeler utbetalingene over 20 år fra 67 til 87 år. Ved en hybridpensjon vil utbetalingen bare bli 98.000 kroner årlig frem til man dør. Uansett pensjonsordning kommer alderspensjon fra NAV og AFP som utgjør 70-80 prosent av den totale pensjonen.

For det tredje kommer også alle frilanserne, som Kilden er helt avhengige av, svært mye dårligere ut med hybridpensjon. Frilanserne, som ofte har flere ansettelsesforhold i løpet av et år, unngår med inskuddspensjon å bli inn- og utmeldt av ordningen hver gang. Etter innføringen av egen pensjonskonto i 2021 vil frilanserne kunne samle all oppspart pensjon fra innskuddsordninger på én pensjonskonto. 

For det fjerde vil den gjenstående pensjonsbeholdningen i en innskuddsordning tilfalle de etterlatte ved dødsfall, noe den ikke gjør i en  hybridordning. Ordningen gir altså de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. 

For det femte mener vi at en hybridordning medfører en negativ sosial omfordeling, hvor de med lav lønn finansierer pensjonen til de med høy lønn. I en sparebasert hybridordning vil det skje en omfordeling fra de som lever kortest til de som lever lengst. Ifølge FHI lever de med høy utdanning 5-6 år lengre og har bedre helse enn de med kortest utdanning. Forskjellen er mye større enn mellom menn og kvinner. Hybridordning er en omfordeling av oppsparte pensjonsmidler fra de svakere stilte til de som er potensielt sterkest stilt. 

For det sjette er innskuddspensjon en ordning som er best tilpasset virksomhetene i sektoren. Forutsigbare kostnader og ingen balanseføring av fremtidige forpliktelsert er svært viktig for at vi kan skape mest mulig kunst for pengene, og oppfylle kravene i vårt samfunnsoppdrag.

Kildens ledelse er interessert i å få en ende på streiken. Nå er det LO og Spekter sentralt som håndterer arbeidskonflikten, og jeg håper partene snarlig finner en løsning. 
Arbeidsgiversidens dør er alltid åpen, og fagforeningene er velkomne til når som helst å komme tilbake til forhandlingsbordet for å få avsluttet streiken slik at vi igjen kan tilby publikum gode kulturopplevelser. 

Harald Furre
Adm.dir i Kilden

Innlegget  er tidligere publisert i Fædrelandsvennen, 17.09.2021