Kunstnernes sikkerhetsnett: Fra 0 til 110 ansatte på 10 år

I år feirer vi at det er ti år siden Skuespiller- og danseralliansen ble stiftet for å bedre situasjonen for dansere og skuespillere i midlertidige ansettelser og oppdrag. Les pressemelding her:

Siden den gang har vi:

-        Bidratt til at frilanstilværelsen, som for mange dansere og skuespillere før var kjennetegnet av usikkerhet og svingende økonomi, i dag preges betydelig mer av stabilitet, sikrere økonomi og bedrede sosiale rettigheter.

-   Gått fra 0 til 110 ansatte kunstnere – totalt har 122 vært i ordningen.

-   Skaffet oss og beholdt bred politisk støtte. Vi har jobbet opp mot fem regjeringskonstellasjoner og syv kulturministere og lyktes med å synliggjøre hvorfor akkurat denne virksomheten utgjør et viktig sikkerhetsnett for kunstnere og sikret forutsigbar finansiering til dette formålet.

På 1990- og 2000-tallet viste flere inntektsundersøkelser at dansere hadde lav inntekt av kunstnerisk arbeid og lav total inntekt. Det var en reduksjon i faste ansettelser for skuespillere, og knapt faste ansettelser for dansere utenom ved Nasjonalballetten.

For å bøte på denne situasjonen ble det utredet oppstart av en arbeidsgiver etter modell fra TeaterAlliansen og Dansalliansen i Sverige. 

«Det er et variert og krevende arbeidsliv med korte ansettelser og oppdrag som preger en frilansers hverdag. Da er tilhørighet og fellesskap viktig. Vi i SKUDA løfter disse verdiene i det daglige og i et langsiktig perspektiv, og vi mener dette kan være med å sikre at kunstnerne kan skape og utøve kunst på høyt nivå. Vi mener dette er gode bidrag til bærekraftige kunstneriske karrierer.»
- sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen

Vi ønsker flere skuespillere og dansere, og gjerne andre kunstnere, får mulighet til å oppleve en slik tilknytning, og samtidig opprettholde, utvikle og vokse i sine individuelle kunstneriske karrierer.

«Vårt mål framover er at vi om 10 år skal ha mange, mange flere ansatte kunstnere. 
Vi ønsker å bidra til at scenekunstfeltet er mer representativt og gjenspeiler befolkningen på en mye bedre måte enn i dag. 

Samtidig ønsker vi å synliggjøre frilanseres situasjon og løfte statusen for disse, og være med på å bidra til at kunstnerskap kan være bærekraftige helt frem til pensjonsalder.
 

I et samfunnsperspektiv bidrar Skuespiller- og danseralliansen til økt verdiskapning. Vi er med på å utjevne forskjellene opp mot faste ansettelser, legge til rette for at kunstnerne holder fokus på yrket sitt og utvikler seg innen dette, noe som igjen gir et dynamisk og rikt kulturliv.»
 - avrunder Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder.

Om Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansens formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Skuespiller- og danseralliansen AS er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere over hele landet og eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

Vårt formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.

Skuespiller- og danseralliansen AS ble fra 2016 en varig virksomhet etter å ha vært et prøveprosjekt i redusert omfang i perioden 2013-2015.

Kulturdepartementet foretok i 2015 en evaluering av prøveperioden, og skriver i statsbudsjettet for 2016 at prøveprosjektet er testet ut, og at «prosjektet har vist at ordningen oppfyller formålet og fungerer etter hensikten. Skuespiller- og danseralliansen foreslås videreført og utvidet i 2016» (s. 68). Driften er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet. Fra 2021 utbetales tilskuddet av Norsk kulturråd.

Skuespiller- og danseralliansen ble fra 2017 til 2019 styrket i budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF. For 2022 bidro SV til styrking, og tilskuddet er nå 27,630 millioner kroner.

Økning i midler benyttes til å øke antallet kunstnere.

Visjonen

Vår visjon er bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere.

I et arbeidsmarked som preges av korte midlertidige ansettelser og oppdrag, er Skuespiller- og danseralliansen opprettet for å styrke dansere og skuespilleres kontinuitet i yrket.

Som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver bidrar Skuespiller- og danseralliansen ved at kunstnerne sikres inntekt, opptjening av sosiale rettigheter og pensjon i periodene mellom andre tilsetningsforhold og oppdrag. En styrke ved ansettelsesformen er at kunstnerne får en kontinuerlig arbeidsplasstilknytning gjennom Skuespiller- og danseralliansen.

Som ansatt

Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjement og oppdrag hos andre oppdragsgivere.

I tillegg har ansatte kunstnere muligheten til å opprettholde og styrke sin kompetanse gjennom ulike tiltak, og bidra med egen kompetanse og erfaring som mentorer for yngre bransjekolleger.

Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning i Norge, der ansettelsesformen imøtekommer behovet for et fleksibelt og dynamisk arbeidsmarked blant arbeidsgivere innen scene og film/tv/media.

Per juni 2022 er 110 kunstnere ansatt i Skuespiller- og danseralliansen AS.

De ansatte kunstnerne representerer i sitt arbeid stor sjangermessig variasjon i scenekunsten, fra samtidsuttrykk i dans og teater, i performance, spel og musikaler – til de mer klassiske scenekunstoppsetningene.

Kunstnerne arbeider i prosjektbaserte danse- og teatervirksomheter, den kulturelle skolesekken, scenekunstinstitusjoner, ved festivaler, i tv-drama, spillefilm, kortfilmer, reklame, dubbing, med undervisning, koreografi og regi, med mer.

Forestillingene de medvirker i, vises i hele landet og i mange land og verdensdeler.

Kunstnerne blir ansatt etter søknad. Når søknader vurderes, er omfang av kunstnerisk utøvende arbeid innenfor en definert tidsperiode, det viktigste kriteriet.

I ansettelsen må kunstnerne arbeide mye utenfor Skuespiller- og danseralliansen AS – hvis ikke opphører ansettelsen.

Kompetanse og kunnskap

Skuespiller- og danseralliansen AS støtter opp under Kompetansereformen om å lære hele livet. Den bygger på regjeringens kompetansepolitikk fra 2013 og frem til i dag. 

«Kompetansereformen har to mål. Det første målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå lenger i arbeid. Det andre målet er å tette kompetansegapet, det vil si gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har», heter det i Melding St. 14, s. 12. 

Skuespiller- og danseralliansen har som hovedmål i sin strategi for kompetanseplan at utøvende scenekunstnere kan ivareta og utvikle sin kompetanse som en del av sin ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen. Dette er forankret i organisasjonens visjon om en «bærekraftige kunstneriske karrierer».

Vi samarbeider med bransjene om å styrke skuespillere og dansere i deres karrierer, både innen scenekunst og i film-, og tv-produksjon, i hele landet.

Dette gjelder innen det kunstfaglige, HMS, og det økonomiske – og markedsføringsadministrative feltet med fokus på erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling.

Tiltakene bidrar til å styrke kunstnernes karrierer i sin helhet, så vel som at arbeidsgivere får tilgang til skuespillere og dansere som holder et høyt kunstnerisk nivå.

De fleste tilbudene er åpne for dansere og skuespillere generelt. Slik bidrar Skuespiller- og danseralliansen til høynet kompetanse i scenekunstfeltet.

Du leser mer om våre kurs- og kompetansetiltak på våre nettsider – Skuda.no.