Uttalelse fra styret i Danse og teatersentrum

DTS inviterer til åpent innspillsmøte 23. november kl. 12 – 14. Møtet vil også bli strømmet.

Danse- og teatersentrum har over en lengre periode arbeidet med langsiktig finansiering for etablerte scenekunstkompanier.  Siden avviklingen av basisfinansieringen har Danse- og teatersentrum hatt et todelt fokus. På den ene siden har organisasjonen arbeidet for en støtteordning som kan være livskraftig for hele det frie feltet, samtidig har vi vært opptatt av å løse situasjonen for basiskompaniene som stod uten støtte etter ordningens opphør. Basisfinansieringen bidro til å bygge viktige strukturer for feltet som helhet, inkludert profesjonell drift, sterke forretningsmodeller, formidling, arbeidsplasser og internasjonal tilstedeværelse. Det frie feltet ble svekket etter at disse kompaniene mistet støtten. Det vil fortsatt være viktig å bygge profesjonelle strukturer som er forutsigbare og langsiktige. 

Styret i DTS er svært fornøyde med at det er bevilget midler til etablerte kompanier. Midlene legges til post 55 i Kulturfondet og  skal forvaltes av Kulturrådet.  DTS ønsket midlene lagt direkte til statsbudsjettet, men kommer nå til å jobbe for at midlene følges av en politisk vedtatt forskrift, for å sikre at midlene også i fremtiden nyttes  i tråd med bevilgningens intensjon.  Uten en forskrift vil disse midlene kunne gå inn i sekkeposten for Kulturfondet og brukes på andre områder. En forskrift vil også  åpne for at hele bransjen kan delta i utviklingen av ordningen. 

 Danse- og teatersentrum er i begynnelsen av en ny strategiperiode der økt tydelighet og synlighet er viktige målsetninger.  Vi  er av den oppfatning at det frie scenekunstfeltet vil styrkes dersom vi kan samarbeide om noen felles behov og mål. Vi ønsker å gjøre en innsats i dette arbeidet og  i den sammenheng minner vi om vårt åpne innspillsmøte 23. november kl. 12 – 14, i våre lokaler i Observatoriegata 1B, 0254 Oslo.  Styreleder Inger Buresund og direktør Hege Knarvik Sande vil være til stede.  

Påmelding her:

https://www.pahn.no/nyheter/aapenthus